• Agribank đồng hành và lớn mạnh cùng cộng đồng doanh nghiệp

    Agribank đồng hành và lớn mạnh cùng cộng đồng doanh nghiệp

    25/06/2019 14:35:50 PM

    Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang trở thành lực lượng quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hành trình đó, Agribank cùng ngành Ngân hàng đã và đang tạo điều kiện để doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế được tiếp cận vốn vay, sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để cùng đưa nền kinh tế phát triển